Regulamin świadczenia usługi Linkway

1 – Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa ogólne warunki płatnego korzystania z usług w Panelu Linkway przez Usługobiorcę nabywającego usługi („Usługi”).
 • Usługi są świadczone przez INTEGRIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w POLSCE, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań, REGON: 381108742, NIP: 5961759473, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000746118, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych opłacony w całości.
 • Usługi skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców, tj. do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą i korzystających z Usług w ramach prowadzonej działalności.
 • Zamawiający Usługi Przedsiębiorca („Usługobiorca”) zawiera indywidualną Umowę oraz wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Korzystanie z Usług podlega opłatom określonym w dokumencie „Specyfikacja techniczna wraz z wykazem opłat” stanowiącym załącznik do Umowy (dalej również jako „Cennik”).
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca określone są w § 5 i 6 Regulaminu. Szczegółowe parametry techniczne Usług określone są w dokumencie „Parametry techniczne i SLA” („SLA”) stanowiącym załącznik do Umowy. Zmiana SLA nie stanowi zmiany Regulaminu.
 • Za niezachowanie przez Usługodawcę gwarantowanej jakości Usług, Usługobiorcy przysługują, określone w dokumencie „Parametry techniczne i SLA” kary umowne.

2 – Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 • 2.1. Warunkiem korzystania z Usług jest wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie https://www.linkway.pl , zawarcie indywidualnej Umowy oraz skonfigurowanie Usług zgodnie z załącznikiem do Umowy „Specyfikacja techniczna wraz z wykazem opłat”.
 • 2.2. Usługodawca może zażądać od Usługobiorcy dokumentów potwierdzających dane podane przez niego w Formularzu zamówienia i przy zawarciu Umowy lub dane później zaktualizowane. Usługobiorca ma obowiązek przesłać dokumenty wskazane przez Usługodawcę w terminie oraz w formie określonych w skierowanym do niego żądaniu pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
 • 2.3. Usługi zostaną uruchomione najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po dokonaniu przez Usługobiorcę zapłaty za pierwszy okres rozliczeniowy zgodnie z warunkami określonymi w Cenniku.
 • 2.4. Usługodawca informuje mailowo Usługobiorcę o zbliżającym się terminie zapłaty wystawionych faktur.
 • 2.5. W przypadku, gdy Usługobiorca nie dokona pełnej płatności za którąkolwiek Usługę w wysokości i terminie wynikającym z Umowy, dostęp do Panelu może zostać wyłączony (zablokowany), w terminie 7 dni od daty upływu płatności za fakturę, po uprzednim dwukrotnym monicie o konieczności dokonania zapłaty wysyłanym drogą elektroniczną na wskazany w pkt 6 załącznika nr 1 do umowy – specyfikacji technicznej wraz z wykazem opłat adres e-mail Usługobiorcy.
 • 2.6. Dane Usługobiorcy będą przechowywane w Panelu przez 30 dni (jednak nie dłużej niż do dnia rozwiązania Umowy), w celu umożliwienia ponownego uruchomienia Usług. Za okres zablokowania dostępu do Usługi pobierana jest opłata określona w Cenniku.
 • 2.7. Umowa zawarta na czas oznaczony może zostać rozwiązana, z zastrzeżeniem ust. 2.8 i 2.9 poniżej:
  1. za zgodnym porozumieniem Stron;
  2. przez Usługobiorcę, pod warunkiem dokonania przez niego zapłaty na rzecz Usługodawcy opłaty w wysokości łącznej kwoty opłat abonamentowych brutto, jakie przypadałyby do zapłaty do końca okresu, na jaki Umowa została zawarta.
 • 2.8. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana w każdym czasie, przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 • 2.9. Usługodawca ma prawo do rozwiązania Umowy, bez względu na jaki czas została zawarta, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
  1. co najmniej 30-dniowego opóźnienia Usługobiorcy w uiszczeniu w pełnej wysokości którejkolwiek z opłat należnych Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług;
  2. co najmniej 30-dniowego opóźnienia Usługobiorcy w uiszczeniu którejkolwiek z opłat należnych Usługodawcy w razie przyjęcia na siebie obowiązku uiszczania opłat za udostępnienie danych i/lub odbiór danych od innego usługobiorcy Panelu przez Usługobiorcę, zgodnie z pkt 9 załącznika nr 1 – Specyfikacja techniczna wraz z wykazem opłat;
  3. rażącego lub uporczywego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Umowy albo nieusunięcia / zaniechania jakiegokolwiek naruszenia Umowy, mimo wezwania i wyznaczenia Usługobiorcy trzydniowego terminu;
  4. nieprzedstawienia – mimo żądania Usługodawcy – dokumentów potwierdzających aktualne dane rejestrowe (w szczególności strukturę właścicielską i urzędowe numery identyfikacyjne) oraz teleadresowych Usługobiorcy.
 • 2.10. Usługobiorcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy, bez względu na jaki czas została zawarta, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
  1. nieuruchomienia Usług w określonym terminie, pomimo wypełnienia przez Usługobiorcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy związanych z procedurą uruchomienia Usługi,
  2. ciągłej przerwy w świadczeniu Usług trwającej dłużej niż 5 dni roboczych z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę.
 • 2.11. W przypadku rozwiązania przez Usługodawcę Umowy zawartej na czas określony w trybie wskazanym w ust. 2.9,2) i 2.9,3) powyżej Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty w terminie 14 dni kary umownej w wysokości łącznej kwoty opłat abonamentowych, jakie przypadałyby do zapłaty do końca okresu, na jaki Umowa została zawarta.
 • 2.12. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy za wypowiedzeniem lub ze skutkiem natychmiastowym wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3 – Odpowiedzialność

 • 3.1. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za:
  1. zawartość, przez którą należy rozumieć wszelkie treści, informacje, dane zamieszczane przez Usługobiorcę (w tym „Użytkowników”, tj. osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, działające na rzecz i w imieniu Usługobiorcy, którym Usługobiorca na własną odpowiedzialność umożliwia korzystanie z funkcjonalności i Usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach zawartej z Usługobiorcą Umowy na serwerze udostępnionym mu w ramach Usług Linkway („Zawartość”),
  2.  sposób wykorzystania Usług Linkway,
  3.  prawdziwość złożonych oświadczeń i podanych informacji oraz danych.
 • 3.2. Usługobiorca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Użytkownicy, przestrzegali postanowień Regulaminu zawartych w ust. 3.3 poniżej odnoszących się do Usługobiorcy. Usługobiorca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania Użytkowników jak za swoje własne.
 • 3.3. Usługobiorca oświadcza, że zamieszczana przez niego Zawartość na serwerach Linkway:
  1. nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych;
  2. nie narusza obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych norm obyczajowych;
  3. nie jest obraźliwa oraz nie zawiera gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
  4. nie zawiera treści rasistowskich, zachęcających do wstąpienia do sekty lub posiadających charakter pornograficzny;
  5. nie zawiera wirusów lub innych programów komputerowych, których celem jest powodowanie szkód, przechwytywanie danych, łamanie zabezpieczeń lub powodowanie destabilizacji systemów komputerowych lub sieci;
  6. nie jest wykorzystywana do wysyłania spamu;
  7. nie zawiera bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy, ani jakichkolwiek przekierowań do Zawartości:
   • która jest niedozwolona według Regulaminu,
   • w stosunku do której Usługobiorca nie ma prawa umieszczać odsyłaczy ani przekierowań.
 • 3.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania albo blokowania Zawartości naruszającej Regulamin, przy użyciu wszelkich niezbędnych środków
  technicznych, nie wykluczając zablokowania dostępu do Panelu Linkway.
 • 3.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania narzędzi, które będą zabezpieczały przed naruszeniem postanowień Regulaminu.
 • 3.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w komputerowym oprogramowaniu, z którego korzysta Usługobiorca (jak:firewalle – blokady, niewłaściwa konfiguracja, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług.
 • 3.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe w związku z nieprawidłowym lub niezgodnym z postanowieniami Regulaminu korzystaniem przez Usługobiorcę z Panelu;
  2. wszelkie problemy w funkcjonowaniu Usług, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadków problemów w funkcjonowaniu Usług związanych z jakością usług świadczonych przez operatorów urządzeń telematycznych;
  3. Zawartość zamieszczaną przez Usługobiorcę w ramach korzystania z Usług;
  4. zmiany dokonane przez Usługobiorcę w Panelu Linkway oraz konsekwencje takich zmian;
  5. skutki uzyskania przez osoby nieupoważnione dostępu do Panelu Usługobiorcy, w tym zaciągnięte zobowiązania, niezależnie od sposobu, w jaki do tego doszło (np. udostępnienie hasła Użytkownikowi, osobie trzeciej, złamanie/ kradzież hasła przez osobę trzecią);
  6. konsekwencje zmian dokonywanych przez Usługobiorcę w konfiguracji Urządzeń Rejestrujących;
  7. szkody, wynikające, z czynników niezależnych od Usługodawcy, w tym niedozwolonej ingerencji Usługobiorcy, Użytkowników lub osób trzecich, w tym w szczególności za utratę wszystkich danych zgromadzonych w Panelu w ramach Konta Usługobiorcy, w tym również na serwerach nienależących do Usługodawcy;
  8. wykonanie zobowiązań wobec Usługobiorcy przez innych usługobiorców Panelu;
  9. bezprawne lub naruszające postanowienia Regulaminu działania innych usługobiorców oraz osób trzecich.
 • 3.9. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub uzyskał wiarygodną informację o bezprawnym charakterze Zawartości udostępnianych przez Usługobiorcę, nie ponosi odpowiedzialności za szkodę Usługobiorcy za usunięcie albo uniemożliwienie dostępu do danych o bezprawnym charakterze, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Usługobiorcy o zamiarze uniemożliwienia mu dostępu do danych.
 • 3.10. Kary umowne przysługujące Usługobiorcy od Usługodawcy z tytułu awarii w świadczeniu Usług określone zostały w dokumencie „Parametry techniczne i SLA” i będą potrącane z opłat za Usługi należnych od Usługobiorcy za następne okresy rozliczeniowe, na podstawie not księgowych wystawionych przez Usługobiorcę, a w przypadku rozwiązania Umowy – zostaną uiszczone na rachunek wskazany w treści noty księgowej w terminie 30 dni od jej dostarczenia Usługodawcy.
 • 3.11. Kary umowne określone w dokumencie „Parametry techniczne i SLA” stanowią górną granicę odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego świadczenia Usług. Dochodzenie roszczeń, w szczególności odszkodowawczych przewyższających ustalone kary jest wykluczone.
 • 3.12. Odpowiedzialność Usługodawcy (w tym kontraktowa i deliktowa z jakiegokolwiek tytułu) ograniczona jest wobec Usługodawcy do wysokości rocznego abonamentu za dostęp do Usługi głównej określonej Umową. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści i szkód pośrednich jest umownie wyłączona.
 • 3.13. Usługodawca nie odpowiada za:
  1. możliwość ani prawidłowość świadczenia usługi dostępu do danych generowanych przez Urządzenia Rejestrujące zamontowane w pojazdach, naczepach, kontenerach lub innych miejscach przez zewnętrznych dostawców systemów telematycznych („Urządzenia Rejestrujące”);
  2. sprawność Urządzeń Rejestrujących;
  3. przerwy lub opóźnienia w otrzymywaniu lub przesłaniu danych z Urządzeń Rejestrujących, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją (w tym błędami w pozycjonowaniu pojazdu), opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług przez dostawcę systemów GPS, operatora sieci GSM lub Internetu;
 • 3.14. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z powodu siły wyżej.
 • 3.15. Baza Danych stanowi własność Usługodawcy i podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie baz danych oraz jako utwór w rozumieniu przepisów o ochronie własności intelektualnej. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Bazy Danych przysługują wyłącznie Usługodawcy.
 • 3.16. Kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie Bazy Danych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy (wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności) albo korzystanie z Bazy Danych w sposób niezgodny z Regulaminem, w tym niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie danych zawartych w Bazie Danych jest zabronione.

4 – Zobowiązania Stron

 • 4.1 Usługobiorca zobowiązuje się do niezwłocznej zmiany haseł jednorazowych przydzielonych jego Użytkownikom przez Usługodawcę.
 • 4.2 Usługobiorca zobowiązuje się informować Usługodawcę w ciągu 24 godzin o ewentualnej utracie haseł umożliwiających korzystanie z Usług.
 • 4.3 Usługobiorca zobowiązany jest do:
  1. wnoszenia opłat za Usługi zgodnie z Umową;
  2. poinformowania Usługodawcy, w formie pisemnej lub, jeśli to możliwe – w Panelu Linkway, o każdej zmianie:
   • w składzie organów Usługobiorcy,
   • w składzie wspólników w spółce osobowej lub cywilnej Usługobiorcy,
   • w składzie udziałowców/akcjonariuszy Użytkownika, posiadających co najmniej 10 procent udziałów/akcji,
   • danych teleadresowych podanych przy zawarciu Umowy,
   • danych rejestrowych (w tym siedziby, numerów identyfikacyjnych) podanych przy zawarciu Umowy;
    1. współdziałania z Usługodawcą przy wykonaniu Umowy z dołożeniem należytej staranności;
    2. zapewnienia poufności haseł i loginów zabezpieczających jego dostęp do Panelu.
 • 4.4 Wszelką korespondencję wysłaną do Usługobiorcy na ostatnio podany adres uznaje się za doręczoną prawidłowo.
 • 4.5 Usługobiorca nie ma prawa:
  1. korzystać z dostępu do Kont innych usługobiorców,
  2. umożliwiać dostępu do swojego Konta innym usługobiorcom,
  3. umożliwiać dostępu swojego Konta osobom trzecim, innym niż Użytkownicy,
  4. korzystać z Panelu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 • 4.6 Usługodawca zobowiązuje się do:
  1. realizowania Usług zgodnie z prawem, zawartą Umową, Regulaminem oraz z należytą starannością;
  2. usuwania awarii w trybie i terminach określonych w załączniku Parametry techniczne i SLA do Umowy.

5 – Dostęp do Usługi Linkway

 • 5.1. Do korzystania z Panelu niezbędne jest:
  1. posiadanie urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów Internetu, poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz
  2. przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www. (minimalne wymagania: Google Chrome nie starsza niż wersja 71, Mozilla Firefox nie starsza niż wersja 66, Microsoft Edge nie starsza niż wersja 44, Opera nie starsza niż wersja 57, Safari nie starsza niż wersja 8),
  3. dostępu do sieci Internet.
 • 5.2. Usługobiorca wraz z uzyskaniem dostępu do Panelu otrzymuje Identyfikator. Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jeden Identyfikator.
 • 5.3. Dostęp do Konta następuje na podstawie nadanego Usługobiorcy hasła i loginu. Usługobiorca może utworzyć w ramach Konta Usługobiorcy subkonta Użytkowników i nadać im loginy i hasła dostępu. Usługobiorca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki takiego działania.

6 – Rodzaje Usług

 • 6.1 Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi SaaS – Software as a Service, dostępne za pośrednictwem Panelu Linkway:
  • 6.1.1. Linkway.Integrator
   1. Umożliwia integrację z systemami telematycznymi wskazanymi przez Usługodawcę, obejmującą Usługi bieżącego udostępniania / odbierania danych telematycznych z Urządzeń Rejestrujących i archiwizacji tych danych w Panelu z możliwością dostępu do danych przez Usługobiorcę przez okres ustalony w Umowie.
   2. Warunkiem możliwości udostępniania danych telematycznych Usługobiorcy poprzez Linkway.Integrator jest wprowadzenie w ramach dostępu do Panelu wymaganych danych Urządzenia Rejestrującego i pojazdu oraz podpięcie systemu telematycznego zintegrowanego z Panelem. Usługobiorca odpowiada za uzyskanie od dostawcy systemu telematycznego poprawnych danych dostępowych do systemu telematycznego.
   3. Warunkiem możliwości odbierania danych telematycznych innego usługobiorcy z wykorzystaniem Produktu Linkway.Integrator, jest zintegrowanie przez tego usługobiorcę Urządzenia Rejestrującego i pojazdu w Panelu w ramach Produktu Linkway.Integrator i udostępnienie tych danych Usługobiorcy, za jego zgodą.
   4. Udostępnianie oraz odbieranie danych od/przez usługobiorców Panelu jest dobrowolne i odpłatne, a dostęp do Panelu i Usługi Linkway.Integrator nie jest równoznaczny z obowiązkiem udostępniania/odbierania danych telemetrycznych.
   5. Dane udostępnione przez Usługobiorcę w ramach Usługi Linkway.Integrator innym usługobiorcom Panelu zyskują charakter danych ujawnionych i mogą być dalej udostępniane przez tych usługobiorców innym podmiotom.
 • 6.2. W ramach Usługi Linkway.Integrator mogą być zaciągane zobowiązania w imieniu Usługobiorcy, przez Użytkowników i inne osoby, którym Usługobiorca umożliwi dostęp do Panelu.

7 – Reklamacje

 • 7.1 Usługobiorca może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, terminu rozpoczęcia świadczenia Usług lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług, przesyłając ją pisemnie na adres siedziby Usługodawcy albo na adres mailowy reklamacje@linkway.pl.
 • 7.2 Termin wniesienia reklamacji wynosi 30 dni od:
  • ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usług, lub
  • dnia, w którym Usługa nie została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub
  • dnia, w którym Usługa powinna zostać uruchomiona, lub
  • dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usług.
 • 7.3. Reklamację wniesioną po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę. Za dzień złożenia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Usługodawcę korespondencji zawierającej reklamację.
 • 7.4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane Usługobiorcy, tj. w szczególności:
   • imię i nazwisko / firmę,
   • adres siedziby / miejsca wykonywania działalności,
   • numer identyfikacji podatkowej (NIP / VAT)
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  4. numer Umowy, której dotyczy reklamacja,
  5. datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi – w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Usługodawcy umówionego terminu rozpoczęcia świadczenia Usług,
  6. podpis reklamującego.
 • 7.5. Usługodawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację Usługobiorcy w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji jest utrudnione Usługodawca może jednorazowo przedłużyć termin jej rozpatrzenia o kolejne 30 dni, o czym zobowiązany jest powiadomić Usługobiorcę przed upływem pierwotnego terminu. Niepoinformowanie Usługobiorcy w terminie 30 dni o wyniku rozpatrzenia reklamacji lub o przedłużeniu terminu na jej rozpatrzenie jest równoznaczne z uwzględnieniem reklamacji.
 • 7.6. W przypadku niezadawalającego dla Usługobiorcy wyniku rozpatrzenia reklamacji przysługuje mu prawo dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

8 – Przetwarzanie danych osobowych

 • 8.1. Strony dążąc do uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, by odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej „RODO”, zawierają umowę powierzenia danych stanowiącą załącznik do Umowy.
 • 8.2. Usługodawca w rozumieniu RODO, jest podmiotem przetwarzającym w zakresie danych osobowych określonych w umowie powierzenia danych.
 • 8.3. W zakresie w jakim usługodawca w rozumieniu RODO jest administratorem danych spełnia zasady przetwarzania danych osobowych określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.linkway.pl/privacy/.
 • 8.4. Usługobiorca zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych powierzonych Usługodawcy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • 8.5. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki udostępniania Danych Osobowych innym użytkownikom Linkway oraz za skutki upublicznienia tych danych.
 • 8.6. Udostępnienie Danych Osobowych (przez usługobiorcę, lub użytkownika, którego usługobiorca upoważnił do korzystania z Usług linkway) zwalnia Usługodawcę (Podmiot Przetwarzający) z obowiązku zachowania tych danych w poufności, w zakresie w jakim te dane zostały udostępnione lub upublicznione.
 • 8.7. Usługobiorca, któremu udostępniono Dane Osobowe ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych zgodnie z prawem, która spoczywa na nim jako nowym administratorze danych.
 • 8.8. Administrator danych we własnym zakresie wypełnia obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

9 – Postanowienia końcowe

 • 9.1. O ile postanowienia Umowy lub Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelkie oświadczenia oraz powiadomienia składane przez Usługodawcę Usługobiorcy wymagają dla swej ważności zachowania formy dokumentowej i mogą być doręczane na adresy poczty elektronicznej wskazane przez Usługobiorcę przy zawieraniu Umowy lub w czasie jej realizacji, a także udostępniane Usługobiorcy w ramach Panelu Linkway.
 • 9.2. Faktury mogą być doręczane Usługobiorcy wyłącznie w formie elektronicznej przez przesłanie na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, bądź w Panelu Linkway. Usługobiorca akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na udostępnienie faktur drogą elektroniczną.