Polityka Prywatności
 

INTEGRIGO Sp.z o.o. Polityka Prywatności
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Spis treści:

 1. Informacja o Administratorze danych osobowych
 2. Informacja dla Użytkowników LINKWAY
 3. Informacja dla Usługobiorców
 4. Informacje dla kontrahentów i dostawców usług
 5. Infomracja dla reprezentantów kontrahentów
 6. Informacje dla korespondujących
 7. Informacje dla kandydatów do pracy
 8. Informacje dla użytkowników strony oraz polityka Cookies
 9. Państwa Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 10. Zmiany w Polityce Prywatności


1. Informacje o Administratorze danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest INTEGRIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-894, plac Andersa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746118 (NIP: 5961759473, REGON: 381108742), (dalej jako: „INTEGRIGO” lub „Administrator”).

Z Administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez INTEGRIGO oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z administratorem mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: biuro@linkway.pl lub pisemnie na adres siedziby.


2. Informacja dla Użytkowników LINKWAY

Poprzez Użytkownika rozumie się osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, działające na rzecz i w imieniu Usługobiorcy, którym Usługobiorca na własną odpowiedzialność umożliwia korzystanie z funkcjonalności i usług oferowanych przez INTEGRIGO w ramach zawartej z Usługobiorcą Umowy na serwerze udostępnionym mu w ramach Usług Linkway.

2.1 Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Okres przechowywania
Zapewnienie bezpieczeństwa systemu – wykrywanie i zwalczanie nadużyć (prowadzenie rejestru zdarzeń – logów systemowych) Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegających na dbaniu o jakość świadczonych usług i zapobieganie incydentom bezpieczeństwa. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń

2.2 Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, usługi pocztowe lub kurierskie, finansowe, doradztwa prawnego (którzy świadczą usługi dla Administratora).

2.3 Czas przechowywania danych

W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi dane Użytkownika mogą być przez Administratora przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

2.4 Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Usług Linkway.


3. Informacja dla Usługobiorców (Klienci INTEGRIGO)

3.1 Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Okres przechowywania
Nawiązanie relacji handlowych Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegających na dążeniu do sprzedaży usług. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
Realizacja umowy między INTEGRIGO a klientem w tym korzystanie z Usług Linkway na zasadach określonych w Regulaminie Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). do momentu rozwiązania umowy
Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym
Prowadzenie konwencjonalnych działań marketingowych usług własnych Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o interesy i dobry wizerunek INTEGRIGO, promowanie własnej działalności. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
Prowadzenie konwencjonalnych działań marketingowych usług partnerów Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – Promowanie i sprzedaż usług partnerów. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
Prowadzenie działań marketingowych usług własnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (w zw. z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne). do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu
Analiza i statystyka sprzedaży, korzystania z Usług Linkway Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o interesy INTEGRIGO, poprawianie jakości świadczonych usług. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
Rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o interesy i dobry wizerunek INTEGRIGO. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń
Ściąganie należności Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o interesy INTEGRIGO, utrzymanie płynności finansowej. do momentu pełnego rozliczenia
Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń

3.2 Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, usługi pocztowe lub kurierskie, transportowe, spedytorskie, finansowe, doradztwa prawnego i gospodarczego (którzy świadczą usługi dla Administratora).

3.3 Czas przechowywania danych

Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe Usługobiorcy przez cały okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z wyżej określonymi celami, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Klienta INTEGRIGO odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia. W zakresie, w jakim dane Usługobiorcy będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi dane Usługobiorcy mogą być przez Administratora przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim dane Klienta INTEGRIGO będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – prowadzenia działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, dane Klienta INTEGRIGO mogą być przez Administratora przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

3.4 Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do kontaktu w celu przedstawienia informacji handlowej i utrzymywania relacji z Klientem.


4. Informacja dla kontrahentów i dostawców usług

4.1 Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Okres przechowywania
Nawiązanie stosunku prawnego oraz realizacja umowy Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). do momentu rozwiązania umowy
Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym
Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń

4.2 Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, transportowe, spedytorskie, finansowe, doradztwa prawnego i gospodarczego (którzy świadczą usługi dla Administratora).

4.3 Czas przechowywania danych

Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe przez cały okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z wyżej określonymi celami, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, Pani/Pana dane mogą być przez Administratora przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4.4 Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla zawarcia umowy, wykonania umowy, rozliczenia prowadzonej działalności. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością zawarcia umowy lub wykonania umowy.


5. Informacja dla reprezentantów kontrahentów

5.1 Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Okres przechowywania
Nawiązanie relacji handlowych z z podmiotem, którego reprezentuje dana osoba Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegających na dążeniu do sprzedaży usług. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
Nawiązanie stosunku prawnego oraz realizacja umowy z podmiotem, którego reprezentuje dana osoba Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). do momentu rozwiązania umowy
Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej jeżeli umowa dotyczy działalności gospodarczej Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym
Składanie reklamacji, skarg, wniosków Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o interesy Administratora. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń
Ochrona ubezpieczeniowa i zgłaszanie szkód Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o interesy Administratora w przypadku zaistnienia szkody, prawo do ubezpieczenia i likwidacji szkody. 3 lata od dnia wystąpienia zdarzenia
Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń

5.2 Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, usługi pocztowe lub kurierskie, transportowe, spedytorskie, finansowe, doradztwa prawnego i gospodarczego (którzy świadczą usługi dla Administratora).

5.3 Czas przechowywania danych

Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe na których widnieją dane reprezentanta kontrahenta przez cały okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z wyżej określonymi celami, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. W zakresie, w jakim dane reprezentanta kontrahenta będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi dane Klienta mogą być przez Administratora przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5.4 Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Administratorem a kontrahentem, realizacji umowy między Administratorem a kontrahentem, rozliczenia prowadzonej przez Administratora działalności. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Administratorem a kontrahentem, realizacji umowy między Administarorem a kontrahentem, rozliczenia prowadzonej przez Administratora działalności.


6. Informacje dla korespondujących

6.1 Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Okres przechowywania
Prowadzenie korespondencji elektronicznej Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – polegających na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą oraz rozwiązaniu ewentualnej sprawy, której korespondencja dotyczy. 6 lat od nadania lub odebrania korespondencji
Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń

6.2 Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, transportowe, spedytorskie, doradztwa prawnego i gospodarczego (którzy świadczą usługi dla Administratora). .

6.3 Czas przechowywania danych

Po zakończeniu komunikacji będziemy przechowywać dane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia (ok 6 lat).

6.4 Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do prowadzenie korespondencji. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością prowadzenia korespondencji.


7. Informacje dla kandydatów do pracy

7.1 Zgoda na przetwarzanie danych

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Spółki* wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

Jeśli Pani/Pan chce, aby Pani/Pana dane osobowe były wykorzystane przez Spółkę także na potrzeby PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH, prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez INTEGRIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu”

7.2 Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych

7.2.1 Cele, podstawa prawna, okres przechowywania danych

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Okres przechowywania
Przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które Pani/Pan się ubiega Zakres danych przewidziany w Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). do czasu zgłoszenia sprzeciwu / żądania usunięcia / 6 mies. od zakończenia procesu rekrutacji
Inne podane przez Panią/ Pana dane, w tym dane do kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). do czasu wycofania zgody / 6 mies. od zakończenia procesu rekrutacji
Prowadzenie przyszłych rekrutacji, o ile Pan/Pani udzielił/a zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu Wszystkie podane przez Panią/ Pana dane, w tym dane do kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż rok
Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Po usunięciu dokumentów aplikacyjnych: Imię i nazwisko, notatki rekrutera, historia relacji: daty zaplanowanych spotkań i odbytych rozmów. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż 3 lata.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast dane dodatkowe w tym dane do kontaktu na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przesłane dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte 6 miesięcy po zakończonym procesie rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż rok od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zminimalizowanym zakresie w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, lecz nie dłużej niż 3 lata, chyba że w tym czasie Administrator otrzyma informacje o roszczeniach.

7.2.2 Odbiorcy danych

Dane będą udostępniane: kancelarii świadczącej usługi prawne oraz powierzone podmiotom świadczącym usługi informatyczne i hostingowe.

7.2.3 Pani/Pana prawa

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziliście Państwo zgodę). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego i zostało określone przepisami prawa. Niepodanie tych danych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Może Pani/Pan z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić proszę przesłać e-mail na adres biuro@linkway.pl


8. Informacje dla użytkowników strony oraz Polityka Cookies

Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest INTEGRIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-894, plac Andersa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746118 (NIP: 5961759473, REGON: 381108742), (dalej jako: „INTEGRIGO” lub „Administrator”). Administrator danych dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

8.1. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. INTEGRIGO zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  a) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
 3. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego Użytkownik podaje następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) imię i nazwisko;
  c) treść wiadomości.
 4. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego – w celu poprawnego działania Serwisu. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym – w celu prowadzenia statystyki.
 5. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 6. Będziemy przechowywać dane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia (ok 6 lat).

8.2. Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez INTEGRIGO na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Twoja Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików Cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki z której korzystasz podczas odwiedzin Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez INTEGRIGO produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
 2. INTEGRIGO wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 3. INTEGRIGO wykorzystuje cookies własne w celu:
  a) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. INTEGRIGO wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu Internetowego, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. INTEGRIGO może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez INTEGRIGO przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
 7. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. INTEGRIGO nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

8.3. Odbiorcy danych

Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym.


9. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z tym, iż Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania (w przypadku jeśli są nieprawidłowe), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę lub które przetwarzane są na podstawie umowy). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W razie uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Każde żądanie w zakresie wykonania Praw zostanie przez Administratora ocenione i zweryfikowane a odpowiedź na nie udzielona niezwłocznie.


10. Zmiany w Polityce Prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki (01.2019) została przyjęta w dniu 25 lipca 2019 r. i obowiązuje od tego dnia.